Członkowie fundacji

Fundacja zaprasza wszystkich zainteresowanych celami Fundacji do współdzia-
łania w realizacji jej zamierzeń.

Osoby fizyczne, osoby prawne, stowarzyszenia itp., świadczące na rzecz Funda-
cji stają się członkami Fundacji, jeśli wyrażą na to zgodę.

Członkowie Fundacji otrzymują bezpłatnie, co najmniej raz w roku, informację
w postaci Biuletynu o działalności Fundacji.

Biuletyn ten zawierał będzie między innymi:

- informacje o działaniach podejmowanych przez Fundację oraz wydatkach
związanych z realizacją celów Fundacji określonych w statucie,

- wykaz opracowań, wykonanych przez Fundację w postaci publikacji, biuletynów i innych materiałów,

- listę ofiarodawców i członków Fundacji.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Fundacją proszeni są o przesia-
nie na adres Fundacji deklaracji według załączonego wzoru.

Członkowie Fundacji są zaproszeni do przedstawiania swoich uwag i propozycji
dotyczących działalności Fundacji oraz do współdziałania w realizacji jej celów
określonych statutem.

Wszystkie zgłoszone uwagi będą przedstawione do rozpatrzenia prze Zarząd i
Radę Fundacji.

Rada Fundacji na wniosek Przewodniczącego Zarządu nadaje tytuły honorowego
członka potwierdzone odpowiednim dyplomem, tym członkom Fundacji, którzy wnie-
śli szczególnie duży wkład do propagowania jej ideii i realizacji jej celów.

Fundacja ustanawia Medal im. Wojciecha Świętosławskiego i przyznaje go tym
osobom fizycznym, prawnym i stowarzyszeniom, które przyczyniły się w szczegól-
ny sposób do rozwoju nauki w Polsce i przezwyciężenia jej zagrożeń.