Cele fundacji

Założenia programowe Fundacji realizowane są w szczególności przez:

1. Wspieranie i rozpowszechnianie wyników prac nad:

- analizą stanu nauki polskiej i jej potrzeb, z punktu widzenia wkładu do nauki
światowej i jako istotnego elementu kultury narodu i rozwoju kraju;

- wykorzystaniem osiągnięć nauki w gospodarce, służbie zdrowia, działalności
społecznej;

- doskonaleniem form organizacji i finansowania nauki w Polsce z wykorzy-
staniem doświadczeń światowych;

- podniesieniem statusu pracownika nauki i jego społecznej roli i zapewnie-
niem warunków partnerstwa ze światową społecznością naukową;

- powiązaniem zagadnień rozwoju nauki i inspiracji twórczej z programem po-
wszechnej edukacji i pogłębieniem narodowej wiedzy;

- społecznym zrozumieniem roli i znaczenia nauki jako czynnika kulturotwór-
czego i cywilizacyjnego współdecydującego o wszechstronnym rozwoju kra-
ju i jego miejscu w światowej społeczności.

2. Popieranie rozwoju młodej kadry naukowej na drodze finansowej i organizacyj-
nej pomocy w:

- uzyskiwaniu stypendiów i stażów w przodujących ośrodkach naukowych;

- ułatwianiu kontaktów ze społecznością naukową w świecie przez udział w
konferencjach i sympozjach naukowych, wizyty w wybitnych ośrodkach na-
ukowych itp.;

- ułatwianiu dostępu do nowoczesnych pomocy naukowych, źródeł literaturo-
wych, banków danych itp.

3. Pomoc w tworzeniu i rozwoju w kraju wysoko wyspecjalizowanych ośrodków
naukowych o światowej renomie, mogących stanowić centra badań i doskonale-
nia kadr naukowych dla naukowców ze świata, a w szczególności z krajów Eu-
ropy środkowej i wschodniej oraz krajów rozwijających się.